تاریخچه ایده مد

کارپیزا سانا
1990

1396/3/19

افتتاح ششمین فروشگاه کارپیزا در مرکز خرید سانا

1993

1396/2/22

افتتاح ششمین فروشگاه لویزا اسپنیولی در مرکز خرید سانا

لویزا اسپنیولی خرید سانا
اورجینال مارینز سانا
1995

1396/2/22

افتتاح سومین فروشگاه اورجینال مارینز در مرکز خرید سانا

1998

1396/2/22

افتتاح ششمین فروشگاه یامامای در مرکز خرید سانا

یامامای سانا
فراس سانا
2004

1396/2/22

افتتاح چهارمین فروشگاه فراس در مرکز خرید سانا

1998

2016-12-13

افتتاح دومین فروشگاه اورجینال مارینز در خیابان سنائی.

اوریجینال مارینز سنائی
کارپیزا گلستان
2004

1395/08/19

افتتاح پنجمین فروشگاه کارپیزا در مرکز خرید گلستان.

1998

1394/11/01

افتتاح پنجمین فروشگاه لوییزا اسپنیولی در مرکز خرید الماس

Luisa Spagnoli
Original Marines
2004

1394/09/01

افتتاح اولین فروشگاه اوریجینال مارینز در مرکز خرید الماس

1998

1394/08/13

افتتاح اولین فروشگاه باگات در مرکز خرید الماس

Bagatt
فراس الماس
1998

1394/08/12

افتتاح سومین فروشگاه فراس در مرکز خرید الماس

2004

1394/07/28

افتتاح پنجمین فروشگاه کارپیزا در مرکز خرید الماس

Carpisa
بدون تصویر
1998

1394/05/25

افتتاح پنجمین فروشگاه یامامای در مرکز خرید مگامال
بسته شد

2004

1394/05/15

افتتاح سومین فروشگاه کارپیزا در مرکز خرید مگامال

بدون تصویر
بدون تصویر
1998

1394/05/13

افتتاح چهارمین فروشگاه لوییزا اسپنیولی در مرکز خرید ارگ

2004

1394/02/27

افتتاح اولین فروشگاه فراس در مرکز خرید ارگ

فراس ارگ
بدون تصویر
1998

1394/02/22

افتتاح چهارمین فروشگاه یامامای در مرکز خرید ارگ

2004

1394/18/02

افتتاح دومین فروشگاه کارپیزا در مرکز خرید ارگ

کارپیزا ارگ
بدون تصویر
1998

1393/08/23

افتتاح سومین فروشگاه یامامای در مرکز خرید تیراژه
بسته شد

2004

1393/08/03

افتتاح اولین فروشگاه کارپیزا در مرکز خرید تیراژه
بسته شد

بدون تصویر
بدون تصویر
1998

1390/12/25

افتتاح دومین فروشگاه یامامای در مرکز خرید گلستان

2004

1390/10/09

افتتاح اولین فروشگاه یامامای در پاسداران

یامامای پاسداران
بدون تصویر
1998

1389/10/03

افتتاح سومین فروشگاه لوییزا اسپنیولی در خیابان جردن

2004

1389/06/23

افتتاح دومین فروشگاه لوییزا اسپنیولی در مرکز خرید الماس

لوییزا اسپنیولی الماس
بدون تصویر
1998

1389/02/30

افتتاح اولین فروشگاه لوییزا اسپنیولی در پاسدارن

2004

30th December 2009

افتتاح ایده مد

افتتاح ایده مد